many banknotes of European currency laying under stacked coins
Subsidies voor sportfederaties

Energiesubsidies

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Het Decreet tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector bepaalde twee concrete ondersteuningsmaatregelen specifiek voor de sportsector.

 • 3 miljoen euro voor sportclubs die kampen met stijgende energiefacturen.
 • 50 miljoen euro voor noodleningen bij liquiditeitsproblemen en/of investeringsleningen in functie van duurzame energie.

Naast deze sportspecifieke maatregelen, trof de Vlaamse overheid nog andere maatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen.

3 miljoen euro voor sportclubs met gestegen energiekosten

Sportfederaties konden tot 15 maart 2023 een subsidieaanvraag doen namens hun sportclubs, om een tegemoetkoming te bieden aan sportclubs met aantoonbaar gestegen energiekost. De sportclubs moesten daarvoor tegen 15 februari een aanvraag indienen bij hun sportfederatie.

De minister van sport Ben Weyts besliste om in totaal 1.382 sportclubs een subsidie toe te kennen.

 • Gemiddelde subsidiebedrag: 2.170 euro
 • Laagste subsidiebedrag: 17,18 euro
 • Hoogste subsidiebedrag: het maximale bedrag van 10.000 euro (ontvangen door 31 sportclubs)

Hoe werd de subsidie per club berekend?

 • 20% van 3 miljoen euro werd gelijk verdeeld onder de 1.382 sportclubs. 
 • 80% van 3 miljoen euro werd toegekend op basis van de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub op jaarbasis. 

Om welke sportclubs gaat het zoal?

55 sportfederaties ontvangen steun voor bij hun aangesloten sportclubs waarvan de aanvraag werd goedgekeurd. De steun gaat dus naar sportclubs in allerlei sporten. Het overgrote deel gaat naar voetbalclubs (41% van het budget) en tennis- en/of padelclubs (24% van het budget). 

Hoe gaat het verder?

De sportfederaties werden op de hoogte gebracht van welke sportclubs subsidie ontvangen en voor welk bedrag. Zij staan nu in voor de verdere communicatie naar en de uitbetaling van de subsidie aan hun sportclubs.

50 miljoen euro noodleningen

Sport Vlaanderen voorziet sportnoodleningen aan 1% over een looptijd van max. 9 jaar.

 • Voor wie zijn de noodleningen?
   • sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie met juridische structuur (geen feitelijke verenigingen)
   • erkende sportfederaties
   • sportgerelateerde organisaties in het geval ze de lening aanvragen samen met een aan hen verbonden sportclub of erkende sportfederatie

 • Wat is het doel van de noodleningen?
  • De aanvragende organisaties in staat stellen om:

   1. de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen en zo hun sportieve continuïteit te verzekeren en/of
   2. om te investeren in duurzame energie (uitvoeren van energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen)

 • Wat zijn de voorwaarden?
   • Modaliteiten
    • max. 1.000.000 euro per aanvraag (max. 1 aanvraag per organisatie)
    • max. 9 jaar looptijd
    • 1% rente
   • Een geldige aanvraag doen (zie verder)
   • De kredietwaardigheid van de organisatie aantonen en aantonen dat de noodlening ertoe bijdraagt financieel gezond te worden.
    Een kredietcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PMV-Standaardleningen nv (Participatie Maatschappij Vlaanderen, voor zelfstandige ondernemers) en Sport Vlaanderen beoordelen de ontvankelijkheid (kredietwaardigheid) van de dossiers.
   • Een zakelijk recht hebben op de sportinfrastructuur of de aan de sport gerelateerde infrastructuur (voor zowel noodlening ifv liquiditeitsproblemen als de investeringslening) of de sportinfrastructuur gebruiken tegen betaling (enkel noodlening ifv liquiditeitsproblemen).

 • Hoe vraag je een noodlening aan?
   • Via dit aanvraagplatform.
   • Volgende gegevens worden in het platform opgevraagd ifv de beoordeling van de aanvraag:
    • organisatie van de sportorganisatie;
    • impact van de energiecrisis;
    • prognoses op basis van het businessplan en cashflowplanning, meer bepaald cashflowplanning die de nood aan werkkapitaal aantoont en die het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt en terugbetaalcapaciteit op basis van de voorliggende cijfers.
    • afhankelijk van het type lening:
     • in geval van noodlening i.f.v liquiditeitsproblemen: historische cijfers
     • in geval van een investeringslening: een investeringsplan met minstens een grondige omschrijving van de uit te voeren werken, raming of offertes die de kosten staven, benodigde kapitaal en geschatte besparing.
   • Aanvragen zijn mogelijk van 1 februari 2023 t.e.m. 31 december 2024

 • Hoe gaat het verder?
  • In geval van een toekenning:

   • PMV-standaardleningen nv legt een kredietovereenkomst voor. Van zodra de ondertekende kredietovereenkomst terugbezorgd wordt, betaalt het de sportnoodlening uit op een Belgisch rekeningnummer op naam van de kredietnemer.
   • Je krijgt een bindende aflossingstabel.
   • Er kan een vrijstellingsperiode toegekend worden door PMW-Standaardleningen:
    • max. 12 maanden na toekenning van de sportnoodlening
    • kan in delen
    • op eigen initiatief van PMV-Standaardleningen of na aanvraag
   • Gedeeltelijke of integrale vervroegde terugbetaling, zonder wederbeleggingsvergoeding, is mogelijk.

 • Ondersteuning en FAQs