Vlaanderen investeert in sport en helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle zwembadaccommodaties in Vlaanderen en Brussel. De zwembadsector heeft te kampen met een grote nood aan zwembaden. Het hoge energieverbruik ligt mee aan de basis van het tekort. Soms zien zwembaden zich omwille van te hoge energiekosten genoodzaakt de deuren tijdelijk of permanent te sluiten. Om verdere sluitingen te vermijden en de uitdagingen rond energie aan te pakken zijn energiebesparende maatregelen in zwembaden dus noodzakelijk.

Eigenaars en exploitanten van zwembaden die in hun infrastructuur investeren m.b.t. energiebesparende maatregelen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie die voor een deel via middelen uit het beleidsdomein Sport en een deel via het Vlaams Klimaatfonds worden gefinancierd.

Wie kan een aanvraag indienen, en waar?

Indien men in aanmerking wil komen voor subsidiëring moet de aanvraag een zwembad betreffen dat gerenoveerd zal worden, dat gelegen is in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en dat wordt opengesteld voor het brede publiek. Het zwembad moet beschikbaar zijn voor verschillende clubs, individuele sporters, scholen, sportdiensten, federaties e.a. en heeft een publiek karakter met maatschappelijke toegangstarieven. Het zwembadcomplex moet overdekt zijn en moet minstens bestaan uit één 25-meterbad. Openluchtzwembaden en zweminfrastructuur die louter uit recreatieve elementen bestaat, komen niet in aanmerking.

Volgende instanties kunnen een beroep doen op dit subsidiereglement, op voorwaarde ze eigenaar of exploitant zijn van een zwembad, zoals hierboven vermeld:

  • Vlaamse steden en gemeenten en provincies, met inbegrip van AGB’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en APB’s;
  • Privaatrechtelijk vormgegeven entiteiten die beheerders zijn van sportinfrastructuur binnen een PPS-constructie. Dit betekent dat er een private partner de uitbating doet en waar de publieke partner een beschikbaarheidsvergoeding voor deze service betaalt.
  • In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie en publiekrechtelijke rechtspersonen die wegens hun activiteiten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap in aanmerking, of privaatrechtelijke rechtspersonen die wegens hun activiteiten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap binnen een PPS-constructie.

Wie kan geen aanvraag indienen?

De cofinanciering vanuit het Vlaams Klimaatfonds laat enkel cofinanciering vanuit een lokaal, provinciaal of Vlaams bestuur toe met als gevolg dat volgende instanties niet in aanmerking komen en geen aanvraag kunnen indienen:

  • Particulieren;
  • Privaatrechtelijk vormgegeven entiteiten die beheerders zijn van sportinfrastructuur;
  • Erkende Vlaamse sportfederaties;
  • Sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

Welke infrastructuurwerken komen in aanmerking?

Enkel energiebesparende maatregelen die gericht zijn op emissiereducties in de sectoren die niet gevat worden door het Europees Systeem van Verhandelbare Emissierechten (EU ETS) zullen gefinancierd worden. Het is immers enkel voor deze niet-ETS sectoren (de gebouwen, transport, landbouw, afval en een klein deel van de industrie en de LULUCF -sectoren) dat de Vlaamse overheid rechtstreeks verantwoordelijk is en de financiële gevolgen moet dragen van eventuele tekorten. Acties die enkel leiden tot besparing van elektriciteit (bv. door relighting,…) of ter financiering van hernieuwbare elektriciteitsprojecten (PV, windenergie…) komen niet in aanmerking.

Enkel investeringen die de vooropgestelde energiebesparing, gericht op emissiereductie rechtstreeks realiseren komen voor subsidiëring in aanmerking. De hieraan verbonden investeringen die niet rechtstreeks aanleiding geven tot energiebesparing, gericht op emissiereductie, komen niet in aanmerking, zoals bijvoorbeeld afbraakwerken, studiekosten, ruwbouwwerken, afwerking en interieur.

Criteria voor ontvankelijkheid en voorwaarden reglement

Een subsidieaanvraag heeft op maximaal 1 zwembadgebouw betrekking met minimaal één 25-meterbad.  

Voorwaarden en beoordeling: 
1. De minimale investeringskost van de energiebesparende maatregelen bedraagt 100.000 euro excl. BTW; 
2. Er wordt een ranking gemaakt volgens het principe van hoogste toekomstige emissiereductie per geïnvesteerde euro. De projecten worden gesorteerd in aflopende besparing in CO2 per geïnvesteerde euro. Indien er dossiers zijn met gelijke CO2-redutie/euro zal het tijdstip van definitieve en volledige indiening het voordeel geven aan het dossier met de snelste indiening;
3. De werken worden uiterlijk 30 september 2027 voorlopig opgeleverd; 

  1. Het project is financieel haalbaar. Hier mag rekening worden gehouden met een eventuele subsidie die binnen dit reglement kan wordt verkregen.

Op basis van hogervermelde ranking worden de subsidies verdeeld tot het beschikbare budget op is. Een restbudget onder de 5.000 euro zal niet worden toegekend.   

De beoordeling van de subsidieaanvragen zal door Sport Vlaanderen in samenwerking met het VEKA (beheerders Vlaams Klimaatfonds) gebeuren. Op basis van deze beoordeling wordt de ranking opgemaakt en voorgelegd aan de Vlaams minister bevoegd voor Sport die hierover een beslissing neemt.  

De subsidie wordt niet verhoogd indien er tijdens de uitvoering of bij voorlopige opleveringen meerkosten zouden zijn.  

De subsidie wordt pro rata verminderd indien bij voorlopige oplevering het project minder zou kosten dan in de subsidieaanvraag werd ingeschat.  

De subsidie vervalt indien bij voorlopige oplevering de minimale kostprijs (cf. voorwaarde 1.) niet kan worden verantwoord of als de deadline voor voorlopige oplevering niet wordt gehaald. 

De werken waarvoor een subsidie wordt aangevraagd mogen pas starten nadat de 
deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag (4 oktober 2024) is verstreken. 

Hoe indienen?

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ten laatste 4/10/2024 verstuurd te worden naar infrastructuur@sport.vlaanderen

De minister bevoegd voor Sport heeft het recht om de indienperiode te verlengen. Dit kan enkel voor de opgenomen indieningsdatum van 4/10/2024. 


 

Meer weten?

Sven Meert

Sportinfrastructuur

Jeroen Belmans

Sportinfrastructuur

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sven Meert

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Jeroen Belmans

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.