many banknotes of European currency laying under stacked coins
Subsidies voor sportfederaties

Boost sportmodel

Kader

Voor elke Vlaamse unisportfederatie is het voeren van een integraal (A tot Z) beleid binnen haar sporttak en -disciplines een basisopdracht.

Hierbij wordt idealiter vertrokken van een “holistisch sportmodel”: een centrale visie van de sportfederatie over het optimale aanbod voor elke sporter over de gehele levensloop, dus voor elke denkbare context van recreatief tot topsport, voor elke leeftijd, gender…

Dergelijke uitgeschreven en gedragen visie is een noodzakelijk vertrekpunt voor het voeren van een kwalitatief sportbeleid, zowel voor breedtesport, topsport, sportkaderopleiding, sportpromotie, en zelfs voor sportinfrastructuur. Het biedt ook de opportuniteit om aanwezige kennis en ervaring in de sportfederatie te verankeren doorheen de tijd en/of bij personeelsverloop.

Concreet gaat zo’n sportmodel over het hebben van een holistische visie op een optimaal sportaanbod (de juiste dingen op het juiste moment) binnen de sporttak met inbegrip van:

  1. ontwikkelings- en leerlijnen op tactisch en technisch vlak;
  2. fysieke ontwikkelings- en leerlijnen;
  3. mentale ontwikkelings- en leerlijnen;
  4. prestatie- en ontwikkelingslijnen in lijn met de doelstellingen van het Vlaams Topsportbeleid (TSAPV en VI).

En het afstemmen van al die aspecten op elkaar.

Een sportmodel biedt houvast voor het ontwikkelen en aanbieden van een sportaanbod op maat van elke sporter, het vermijden van drop-out, het verhogen van psychosociaal welzijn, het permanent vormgeven en actualiseren van de VTS-opleidingen (Long Term Coach Development – LTCD), etc. Het draagt bij tot het verbeteren van de fysieke geletterdheid van iedere sporter en biedt een stevige basis voor een “levenslang sporten”-visie en -aanbod (voor de competitie- en/of recreatiesporter), inclusief een duidelijke lijn voor sporters in een talent- of topsporttraject.

Voor topsportfederaties die vanuit Sport Vlaanderen ondersteund worden voor Olympische en Paralympische topsportprogramma’s, is het hebben en hanteren van ontwikkelings- en prestatielijnen in lijn met de doelstellingen van het Vlaams Topsportbeleid (TSAPV en VI) een absolute must. Discipline specifieke ontwikkelings- en prestatielijnen richting top 8 mondiaal niveau vormen de basis van de criteria waarop geïdentificeerde talenten, beloftevolle jongeren en elitesporters geselecteerd en ondersteund worden.

Female and male kids soccer players together with hands in circle before a match. High angle view

Fase 1: Indienen dossier projectoproep

Vlaams minister van Sport Ben Weyts wil het bestaan en de kwaliteit van sportmodellen in Vlaanderen een boost geven door het subsidiëren van projecten van unisportfederaties die tussen midden 2024 en eind 2026 inzetten op het ontwikkelen, updaten en/of valoriseren van een (deel van een holistisch) sportmodel in de eigen sporttak (door bv. het inzetten van personeel (trekker), het inschakelen van experts, en het ondersteunen van de ontwikkeling en implementatie van eindproducten, zicht- en voelbaar op het terrein).

De concrete beoogde impact van Sport Vlaanderen via deze projectoproep is tweeledig, namelijk:

  1. Een substantiële kwaliteitsinjectie in breedte- én topsport bij minstens 13 unisportfederaties door het stimuleren van de (theoretische) ontwikkeling (of uitbreiding) van een centraal “sportmodel” (of onderdelen ervan);
  2. Het op het terrein zichtbaar maken van die kwaliteitsinjectie door de ontwikkelingen naar de praktijk te brengen (via ondersteuning en producten zoals brevettensystemen, competitie(her)vorming, aangepaste oefen- en spelvormen, selectieaanpak topsport, lessenpakketten, vormingsbeleid…)

Elke voor het werkingsjaar 2023 gesubsidieerde unisportfederatie kan een aanvraag indienen. Zowel unisportfederaties die nog geen enkel aspect van een sportmodel ontwikkelden, als unisportfederaties die wel al een (deel van een) sportmodel voorhanden hebben, maar die het willen optimaliseren, updaten of extra initiatieven willen nemen om de impact van het model in de praktijk te vergroten.

Het volledige aanvraagdossier wordt ten laatste op 31 maart 2024 om 23u59 digitaal ingediend via kics@sport.vlaanderen. Het sjabloon voor deze aanvraag zal uiterlijk eind januari beschikbaar zijn.

Interesse om in te dienen?

Presentatie sprekers infosessie 2 februari 2024:

Fase 2: beoordeling dossiers en selectie

Op basis van de criteria omschreven in 4.1 van de projectoproep wordt de ontvankelijkheid van elke aanvraag beoordeeld.

Vervolgens worden de ontvankelijk verklaarde dossiers voorgelegd aan een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van zowel Sport Vlaanderen als externen met o.a. expertise inzake sportbeleid, breedtesport, topsport, en sportmodellen. De commissie zal op basis van de score op bovenvermelde beoordelingscriteria een ranking opmaken. De beoordeling gebeurt op basis van de ingediende subsidieaanvraag (zie 4.2.). 

Afhankelijk van het aantal aanvragen kan de beoordelingscommissie ervoor kiezen de sportfederatie al dan niet te horen of specifieke vragen tot verduidelijking stellen. Deze contactopname zal via Sport Vlaanderen gebeuren.

Op basis van de toegekende scores wordt een globale rangschikking opgemaakt en zullen in functie van de rangschikking en het beschikbare budget de subsidies toegekend worden.

Projecten met een totale score onder 50/100 worden niet mee opgenomen in de rangschikking, alsook projecten die op één van de beoordelingscriteria minder dan de helft scoren.

De beoordelingscommissie bezorgt haar inhoudelijk advies aan Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen bezorgt finaal haar advies aan de minister van Sport. Dat advies omvat onder andere de rangschikking, het inhoudelijk advies, het maximaal geadviseerde subsidiebedrag per project en het financieel advies (waarbij kan geadviseerd worden om bepaalde kosten niet of voor een lager aandeel te aanvaarden).

De toekenning van de subsidie gebeurt door de Vlaamse minister bevoegd voor Sport. De projectaanvragers worden ten laatste 31 mei 2024 op de hoogte gebracht, waarna de projecten uiterlijk op 1 september 2024 van start moeten gaan. 

Fase 3: Opmaak actieplan (voor geselecteerde dossiers)

Bij de toekenning van de steun door de minister van Sport zal per sportfederatie een subsidiebesluit opgemaakt worden waarin alle bepalingen en eventuele specifieke modaliteiten omtrent de toegekende subsidie opgenomen zullen worden, waaronder de voorwaarde betreffende het actieplan.

De geselecteerde sportfederaties moeten hun visietekst concretiseren tot een actieplan tegen ten laatste 31 december 2024.

Sport Vlaanderen geeft haar akkoord op dit actieplan, en desgevallend opmerkingen of bindend advies tot bijsturing. Sport Vlaanderen kan voor haar beslissing beroep doen op interne en externe experten.

Na akkoord van Sport Vlaanderen kan de sportfederatie het actieplan realiseren. 

Two girls are messing around at athletics club on the running track. One is giving the other a piggy back and she is reaching out for the camera.