Subsidiëring Vlaamse Gemeenschaps­commissie en vzw De Rand

Subsidiëring Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wettelijk kader

Via het decreet lokaal sportbeleid ondersteunt de Vlaamse overheid via de VGC het sport voor allen-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Iedereen de kans geven om aan sport te doen, dat is de betrachting. Subsidies of financieringen in dit kader mogen niet gebruikt worden voor topsport of competitiesport op hoog niveau, want die vallen niet onder het sport voor allen-beleid.

Om binnen dit decreet in aanmerking te komen voor subsidies of cofinanciering, moet de VGC voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Binnen het decreet zijn er ook 4 beleidsprioriteiten op het vlak van sport gedefinieerd. Die hebben elk een aantal extra specifieke subsidiëringsvoorwaarden die bovenop de algemene voorwaarden gelden.

De subsidiereglementen die opgemaakt worden in functie van het decreet lokaal sportbeleid moeten digitaal ter beschikking gesteld worden en raadpleegbaar zijn via de website van het bestuur.

De subsidies die door de toepassing van dit decreet worden uitgekeerd, kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven. 

Wil je meer weten over de decretale basis waarop VGC wordt gesubsidieerd voor de uitbouw van een lokaal sportbeleid? Lees het decreet en het besluit.

De Vlaamse beleidsprioriteiten

De VGC wordt decretaal gesubsidieerd voor de uitvoering van vier Vlaamse beleidsprioriteiten.

De 4 Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS) vormen één pakket. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan niet kiezen voor beleidsprioriteit 1 en 3. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het intekenen op elk van de beleidsprioriteiten.

  • Beleidsprioriteit 1: Kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen
  • Beleidsprioriteit 2: Professionalisering van sportverenigingen stimuleren en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiding verhogen
  • Beleidsprioriteit 3: De bevolking activeren tot levenslang sporten via een laagdrempelig sport- en beweegaanbod
  • Beleidsprioriteit 4: Een lokaal beweeg- en sportbeleid dat gelijke kansen biedt aan personen in een sociaal zwakkere positie

Subsidie

Op basis van de ingediende subsidieaanvraag ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks een werkingssubsidie voor de uitvoering van deze opdrachten. De grootte van die subsidie wordt jaarlijks door de minister vastgelegd.

Om de subsidies te ontvangen moet de Vlaamse Sportfederatie een aantal administratieve inhoudelijke en financiële verplichtingen nakomen:

1. Een zesjaarlijks beleidsplan

2. Een jaarlijkse rapportering