Subsidiëring Vlaamse Gemeenschaps­commissie en vzw De Rand

Subsidiëring vzw De Rand

Door de overheveling van de subsidies van de gemeenten naar het gemeentefonds vanaf 2016 is er in principe geen subsidie meer aan de randgemeenten.

Echter, de gemeenten die niet ingestapt waren in het decreet lokaal sportbeleid, werden en blijven ook in de toekomst verder gesubsidieerd via vzw De Rand voor de realisatie van een lokaal sportbeleid. Het betreft de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem.

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in het decreet van 7 mei 2004 houdende de omvorming van de vzw “de Rand” tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, van 25 april 2014 en 22 december 2017 (hierna het decreet van 7 mei 2004 genoemd). Deze voorwaarden en modaliteiten worden geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

De doelstellingen lokaal sportbeleid, waaraan de vzw “de Rand” uitvoering dient te geven in een globaal sportbeleidsplan zijn:

  1. het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (=DLSB1);
  2. het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren tot sportparticipatie (=DLSB2);
  3. het ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot sport, op basis van behoeften van inwoners van de gemeenten en van de lokale sportclubs (=DLSB3).

 

In het kader van de eerste doelstelling lokaal sportbeleid (=DLSB1), vermeld in paragraaf 1, realiseert de vzw “de Rand” volgende subdoelstellingen:

  • kwalitatieve ondersteuning via rechtstreekse subsidies aan de Nederlandstalige sportverenigingen van de desbetreffende gemeenten (=DLSB1a);
  • ondersteuning via startsubsidies gedurende het eerste werkingsjaar aan nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen van de desbetreffende gemeenten (=DLSB1b);
  • opzetten van sensibiliseringsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor het opstarten van nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen in desbetreffende gemeenten i.s.m. het team (boven)lokale werking van Sport Vlaanderen en de eventueel aanwezige Vlaamse sportfederatie(=DLSB1c).