many banknotes of European currency laying under stacked coins
Subsidies voor sportfederaties

Decretale projectsubsidies

Het decreet op de georganiseerde sportsector voorziet in de mogelijkheid om extra projectsubsidies aan te vragen (zogenaamde beleidsfocussen). Sommige beleidsfocussen zijn er enkel voor unisportfederaties (USF), andere ook voor multisportfederaties (MSF) en/of OSVs.

Beleidsfocus Jeugdsport

Voor Unisportfederaties

Met de Beleidsfocus Jeugdsport wil de Vlaamse regering de sportfederaties ondersteunen om de jeugdwerking van de aangesloten sportclubs te verbeteren. Via een jeugdsportfonds moet de sportfederatie de financiële middelen verdelen onder haar sportclubs die in hun jeugdwerking investeren.

De kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportclubs verbeteren en zo de jeugdsportparticipatie verhogen, dat is de bedoeling van het jeugdsportfonds.

Kinderen in kimono met vuist vooruit
Team of wheelchair users playing basketball in the North East of England. They are wearing sports jerseys, competing against one another.

Beleidsfocus Kansengroepen

Voor Unisportfederaties en Organisaties voor de Sportieve Vrijetijdsbesteding

Een subsidieproject dat unisportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding indienen binnen het kader van de beleidsfocus kansengroepen, moet tot doel hebben het sportaanbod en de sporttak van de eigen organisatie af te stemmen op de noden en behoeften van personen uit kansengroepen. Het project moet ervoor zorgen dat drempels die personen uit kansengroepen ervaren, en drempels vanuit de omgeving of de sportomgeving worden weggewerkt.

Beleidsfocus Innovatie

Voor Unisportfederaties en Organisaties voor de Sportieve Vrijetijdsbesteding

Een project in het kader van de Beleidsfocus Innovatie moet initiatieven realiseren die origineel en vernieuwend zijn voor het beleid van de sportfederatie, het bestaande sportaanbod verruimen of optimaliseren of inzetten op een betere sportbeleving. Dat kan door innovatieve varianten van de sporttak aan te bieden, de sporttak op een vernieuwende manier aan te bieden, de sportbeleving of de sportbegeleiding op een vernieuwende manier aan te pakken of door meer en andere doelgroepen aan te trekken.

Jongen doet oefening aan hek
8-koppig roeiteam steekt kajak boven hun hoofden

Beleidsfocus Rationalisatie

Voor Unisportfederaties en Multisportfederaties

Een project in het kader van de Beleidsfocus Rationalisatie heeft tot doel efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking. Dat kan:

  1. via rationalisatieprojecten van een gesubsidieerde sportfederatie met een of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties; 
  2. via een fusie van een gesubsidieerde sportfederatie met een of meer erkende of gesubsidieerde sportfederaties.

De projectsubsidie richt zich enkel op de tijdelijke kosten om een rationalisatieproject of fusie te realiseren. De terugkerende kosten zijn voor rekening van de sportfederatie(s).

Beleidsfocus Professionele Sportkaderopleiding

Voor Unisportfederaties

Een project in het kader van de beleidsfocus professionalisering in sportkaderopleidingen heeft als doel de kwaliteit, instroom, doorstroom of valorisatie op het vlak van sportkaderopleidingen en sportgekwalificeerden te optimaliseren.

Golf coach helpt jongen om stick goed vast te houden
Twee jongens in kajak op meer

Beleidsfocus Sportkampen

Voor Unisportfederaties en Multisportfederaties

Het ondersteunen van kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties blijft een belangrijke beleidskeuze voor de Vlaamse regering. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en dat tegelijkertijd de deur wordt opengezet voor nieuwe leden.

Beleidsfocus topsport

Voor Unisportfederaties (met sporttak op de sporttakkenlijst)

Via de beleidsfocus topsport ontvangen bepaalde sportfederaties extra ondersteuning.

Benen van twee schaatsers die aan het schaatsen zijn indoor