Doelstelling

Met de beleidsfocus innovatie wil de Vlaamse regering unisportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding ondersteunen om innovatieve te ontwikkelen.

De bedoeling van de beleidsfocus innovatie? Via originele en vernieuwende initiatieven het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen en daardoor meer mensen bereiken en aanzetten tot sporten. Dat kan door nieuwe sporten aan te bieden, maar ook door innovatieve varianten van een bestaande sport aan te bieden. Of door een bestaande sport op een vernieuwende manier aan te bieden of te organiseren.

Een sportfederatie of organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding kan op elk moment van de olympiade een project indienen. Het project loopt maximaal voor de resterende duur van de olympiade, dus maximaal over 4 jaar. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een project innovatie, moet een unisportfederatie of organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding aan volgende basisvoorwaarden voldoen:

 1. een werkingssubsidie ontvangen voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet.
 2. de beleidsfocus innovatie opnemen in het vierjaarlijks beleidsplan.
 3. de beleidsfocus innovatie afzonderlijk bespreken in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code).

Subsidieaanvraag

Eerste werkingsjaar

De subsidieaanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften met betrekking tot innovatie in de sportfederatie.
 • een projectplan met minstens volgende 6 elementen voor de volledige duur van het project:
  1. de inhoudelijke omschrijving van de projectvisie
  2. de doelstellingen
  3. de concrete acties 
  4. de beoogde resultaten
  5. de timing
  6. de projectuitvoerders
 • een gedetailleerde begroting met geplande kosten en (financiële) opbrengsten voor de duur van het project.
 • een omschrijving hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria

Vanaf het tweede subsidiejaar

De subsidieaanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • een stand van zaken van het innovatieproject en eventueel een update van het projectplan (let op! geen fundamentele wijzigingen), met inbegrip van de realisaties
 • eventueel een update van de begroting.

Welke kosten zijn subsidieerbaar?

Volgende kostensoorten worden aanvaard binnen de begroting van een project innovatie:

 1. brutosalaris projectmedewerkers;
 2. RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers
 3. eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers;
 4. dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers;
 5. verplaatsingskosten projectmedewerkers;
 6. huur sportaccommodaties;
 7. kosten voor informatie, communicatie en promotie;
 8. transportkosten sportmateriaal;
 9. aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal;
 10. specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het innovatieproject waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Hoe gebeurt de beoordeling van het project?

Om na te gaan in welke mate de unisportfederatie of de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding voor deze subsidiëring in aanmerking komt, houden we deze beoordelingscriteria voor ogen:

 1. De mate waarin het project initiatieven realiseert die origineel en vernieuwend zijn voor het beleid van de unisportfederatie/OSV om het bestaande sportaanbod te verruimen of te optimaliseren of in te zetten op een betere sportbeleving. 
 2. De mate waarin het project aantoonbaar inspeelt op de behoeften of het potentieel binnen de sportclubs, de sporttak of de maatschappij, rekening houdend met de meerwaarde ten opzichte van bestaande initiatieven.
 3. De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting.
 4. De mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact.
 5. De mate waarin initiatieven worden genomen zodat het project past binnen de algemene visie, de doelstellingen en het diversiteitsbeleid van de unisportfederatie/OSV of de sportclubs.

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie beoordeelt de ontvankelijke projecten aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de beleidsfocus innovatie. Ze beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag.

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake innovatie. De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie. Ze beoordeelt ook de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.