Doelstelling

Met de beleidsfocus kansengroepen wil de Vlaamse regering unisportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding ondersteunen om een project voor kansengroepen uit te bouwen.

Het doel van een project binnen deze beleidsfocus is het sportaanbod en de organisatie van de sporttak en de eigen sportorganisatie, af te stemmen op de noden en behoeften van personen uit kansengroepen. Binnen het project worden drempels die personen uit kansengroepen ervaren en drempels vanuit de omgeving of sportomgeving weggewerkt.

Om de 2 jaar kunnen projecten ingediend worden. Een goedgekeurd project loopt maximaal tot het einde van de huidige olympiade, dus maximaal vier jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een project kansengroepen, moet een unisportfederatie of organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding aan volgende basisvoorwaarden voldoen:

 1. een werkingssubsidie ontvangen voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet.
 2. de beleidsfocus kansengroepen opnemen in het vierjaarlijks beleidsplan.
 3. de beleidsfocus kansengroepen afzonderlijk bespreken in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code).

Subsidieaanvraag

Eerste werkingsjaar

De subsidieaanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • een grondige analyse van het potentieel, de noden en behoeften voor het sportaanbod voor kansengroepen in de sportfederatie.
 • een projectplan met minstens volgende 6 elementen voor de volledige duur van het project:
  1. de inhoudelijke omschrijving van de projectvisie
  2. de doelstellingen
  3. de concrete acties  
  4. de beoogde resultaten
  5. de timing
  6. de projectuitvoerders
 • een gedetailleerde begroting met geplande kosten en (financiële) opbrengsten voor de duur van het project.
 • een omschrijving hoe het project invulling geeft aan de beoordelingscriteria

Vanaf het tweede subsidiejaar

De subsidieaanvraag moet volgende elementen bevatten:

 • een stand van zaken van het kansengroepenproject en eventueel een update van het projectplan (let op! geen fundamentele wijzigingen), met inbegrip van de realisaties
 • eventueel een update van de begroting.

Welke kosten zijn subsidieerbaar?

Volgende kostensoorten worden aanvaard binnen de begroting van een project kansengroepen:

 1. brutosalaris projectmedewerkers
 2. RSZ-werkgeversbijdrage projectmedewerkers
 3. eindejaarspremie en vakantiegeld projectmedewerkers
 4. dienstverhuringskosten voor projectmedewerkers
 5. verplaatsingskosten projectmedewerkers
 6. huur sportaccommodaties
 7. kosten voor informatie, communicatie en promotie
 8. transportkosten sportmateriaal
 9. aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal

Hoe gebeurt de beoordeling van het project?

Om na te gaan in welke mate de unisportfederatie of de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding voor deze subsidiëring in aanmerking komt, houden we deze beoordelingscriteria voor ogen:

 1. De mate waarin het project als doelstelling heeft om het sportaanbod en de organisatie van de sporttak en daaraan gekoppeld de eigen unisportfederatie/OSV, af te stemmen op de noden en behoeften van personen uit kansengroepen.
 2. De mate waarin het project inspeelt op de behoeften of het potentieel van de sportclubs, de sporttak of de maatschappij, rekening houdend met de meerwaarde ten opzichte van bestaande initiatieven.
 3. De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve impact, in relatie tot de begroting.
 4. De mate waarin het projectplan en de methodiek garanties biedt op de effectieve realisatie van de vooropgestelde impact, zowel tijdens als na de projectsubsidies.
 5. De mate waarin initiatieven worden genomen zodat het project past binnen de algemene visie, de doelstellingen en het diversiteitsbeleid van de unisportfederatie/OSV of de sportclubs 

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie beoordeelt de ontvankelijke projecten aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de beleidsfocus kansengroepen. Ze beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag.

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake kansengroepen. De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie. Ze beoordeelt ook de administratieve en financiële aspecten en brengt daarover advies uit aan de minister.