many banknotes of European currency laying under stacked coins
Subsidies voor sportfederaties

Krachtlijnen subsidiebeleid sportfederaties

De subsidiëring van sportfederaties in Vlaanderen wordt geregeld via het "decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector" van 20 mei 2022 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten:

Speerpunten van de laatste decreetswijziging in 2022?

 • een betere rolverdeling tussen multi- en unisportfederaties;
 • aandacht voor de niet- en andersgeorganiseerde sporter;
 • focus op multisport;
 • ondersteuning van een bredere waaier aan sporten in Vlaanderen.

Op zoek naar meer? We bundelen de regelgeving rond sport in Vlaanderen.

De grote lijnen in een filmpje

Twee types gesubsidieerde sportfederaties

Unisportfederaties

Per sporttak van de sporttakkenlijst kan in Vlaanderen één organisatie gesubsidieerd worden als unisportfederatie. Deze moet voorzien in een integraal, kwaliteitsvol en maatschappelijk toegankelijk sportbeleid in die bepaalde sporttak in Vlaanderen. Unisportfederaties zijn dus verantwoordelijk voor de uitbouw van de sporttak in Vlaanderen, van a tot z. Van breedtesport tot topsport. Van jeugdsport tot seniorensport. Voor specifieke doelgroepen en G-sporters.

Unisportfederaties zijn er in vier categorieën: A1, A2, B en G-sport.

 • Categorie A1
  • Een unisportfederatie in categorie A1 kan als enige, via haar nationale koepel, deelnemen aan de Olympische Spelen. Via diezelfde koepel heeft ze als enige een officiële affiliatie met de internationale federatie van de sport. De internationale sportfederatie moet op haar beurt door het IOC aanvaard zijn als Olympische sportfederatie.

 • Categorie A2
  • De unisportfederatie in categorie A2 kan via haar nationale koepel als enige deelnemen aan Wereldkampioenschappen of aan de Wereldspelen. Via haar nationale koepel heeft ze als enige een officiële affiliatie met de internationale federatie van de sport. De internationale sportfederatie moet op haar beurt volwaardig lid met stemrecht zijn van GAISF (SportAccord).

 • Categorie B
  • Voor de unisportfederatie in categorie B  bestaat er geen internationale sportfederatie van de sporttak die een officiële affiliatie heeft met het IOC of met GAISF (SportAccord).

 • G-sport
  • Een unisportfederatie in de categorie G-sport kan als enige, via haar nationale koepel, deelnemen aan de Paralympische Spelen. De G-sportfederatie heeft, via haar nationale koepel, een officiële affiliatie met het Internationaal Paralympisch Comité.

 • Multisportfederaties

  Multisportfederaties hebben een kwaliteitsvol en maatschappelijk toegankelijk recreatief aanbod in ten minste vijf sporttakken. Voor elk van die vijf sporttakken tellen ze minstens duizend aangesloten leden en in totaal hebben ze minstens tienduizend aangesloten leden.

  Vlaanderen stimuleert multisportfederaties om, naast het organiseren en ondersteunen van clubsport, ook in te zetten op een andersgeorganiseerd aanbod voor sporters die zich nog niet aan een clublidmaatschap kunnen of willen binden en op niet-sporters. Ze leggen ook een extra focus op multisport en op nieuwe sporten of kleinere sporten die nog niet onder een gesubsidieerde unisportfederatie vallen. Op die manier wordt een complementaire werking tussen uni- en multisportfederaties gestimuleerd.

  Komt mijn sportfederatie in aanmerking voor subsidiëring?

  Ben je een erkende sportfederatie, waarbij je via je aangesloten sportclubs minstens één sporttak van de sporttakkenlijst aanbiedt? Dan maak je kans op subsidie, als je ook aan alle andere subsidievoorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn specifiek voor elk type federatie (multi- en unisportfederatie in de vier categorieën). 

  De subsidievoorwaarden hebben o.a. betrekking op:

  • sporttak(ken) in het aanbod
  • aantal aangesloten leden in functie van de categorie
  • regelmaat waarmee de sportactiviteiten worden aangeboden
  • voeren van een integriteitsbeleid en meer specifiek (en aanvullend aan de erkenningsvoorwaarden op vlak van integriteit)
   • hebben van een adviesorgaan dat het integriteitsbeleid van de sportfederatie evalueert en erover adviseert
   • organiseren van een onafhankelijk tuchtrechtelijk systeem
   • voeren van een beleid voor alle sporters en sportclubs inzake preventie, vorming en sensibilisering rond integriteit
  • inzetten op goed bestuur
  • bijhouden van een elektronisch bestand van de aangesloten sportclubs en hun leden
  • voeren van een analytische boekhouding
  • beschikken over een eigen secretariaat en het voeren van een onafhankelijk beleid
  • opmaken en bezorgen van bepaalde administratieve documenten aan Sport Vlaanderen (beleidsplan, financieel verslag, werkingsverslag)
  • innen van een bijdrage van de aangesloten leden via de sportclubs
  • in dienst hebben van personeel in dienst (een VTE master Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen en Trainer A via diploma's of competentiedossier)
  • uitvoeren van de basisopdrachten

  Graag meer detail?
  Alle subsidievoorwaarden lees je in deel één van het decreet op de georganiseerde sportsector.

  Welke sporten erkent Sport Vlaanderen nu eigenlijk?

  Sport Vlaanderen erkent géén sporten!

  Toch krijgen we regelmatig vragen van medewerkers van lokale overheden of mutualiteiten over welke sporten we ondersteunen. Meestal om als inspiratie te gebruiken bij het opstellen van het eigen (lokaal) subsidiereglement.

  Om hieraan tegemoet te komen, vind je een overzicht van de sporten die in Vlaanderen via het decreet op de georganiseerde sportsector, via sportfederaties dus, worden ondersteund.

  • Deze ondersteuning gaat over sportfederaties, het is geen ondersteuning op clubniveau.
  • Voor de leesbaarheid vermelden we geen disciplines, behalve ter verduidelijking. Een voorbeeld: onder gymnastiek vallen de standaarddisciplines zoals toestelturnen, trampoline, acro,... Deze staan niet vermeld. Cheerleading, freerunning, calisthenics en ropeskipping staan voor de duidelijkheid wel vermeld in het overzicht.
  • Staat een bepaalde activiteit niet op het overzicht? Dan wordt deze momenteel binnen de sportfederaties niet gesubsidieerd (bv. circustechnieken, yoga, denksport, gaming,...). Redenen hiervoor zijn uiteenlopend: niet voldoen aan de decretale definitie van sport, medische of ethische bezwaren, dubbele subsidiëring vanuit verschillende beleidsdomeinen vermijden,... Bekijk ook zeker de informatie over sportieve vrijetijdsbestedingen, die als afzonderlijke categorie in het decreet georganiseerde sportsector via een overkoepelende organisatie een beperktere ondersteuning genieten (zie hieronder).

  De Organisaties voor Sportieve Vrijetijdsbesteding

  Het decreet georganiseerde sportsector erkent en subsidieert, naast de twee types sportfederaties, nog een derde type organisaties: vier "Organisaties voor de Sportieve Vrijetijdsbesteding" (OSVs), één per vrijetijdscluster.

 • Welke vrijetijdsclusters zijn er?
  • Het decreet definieert vier vrijetijdsclusters (limitatief): 

   1. Traditionele Vlaamse volksspelen: activiteiten, met hoofdzakelijk een sociale dimensie en met een traditie in Vlaanderen, die levenslang beoefend kunnen worden.
    Bv. boogschieten staande wip, krulbollen, sjoelen,...
   2. Internationale volkssporten: activiteiten met hoofdzakelijk een sociale dimensie, die een uitgesproken internationaal karakter hebben, waarbij de klemtoon ligt op het aspect concentratie; 
    Bv. darts, bowling, petanque, snooker,...
   3. Dierenhobby’s: activiteiten waar bij de beoefening omgegaan wordt met een of meer dieren, waarbij de zorgplicht voor het milieu wordt behartigd, en waarbij de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt gerespecteerd; 
    Bv. hengelen, hondensport,...
   4. Luchtactiviteiten: activiteiten die beoefend worden in de lucht met behulp van mechanisch materiaal in combinatie met lichamelijke vaardigheden.
    bv. zweefvliegen, motorvliegen,...

 • Wat zijn de voorwaarden om als OSV erkend en gesubsidieerd te worden?
 • Welke OSVs worden er gesubsidieerd?
  • Bij elke OSV kunnen één of meerdere verenigingen inzake sportieve vrijetijdsbesteding aangesloten zijn.

   Momenteel worden volgende OSVs gesubsidieerd (in vetjes). We geven per OSV ook de aangesloten erkende sportfederaties mee.

   1. Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw 
    • Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw
    • Vereniging Vlaamse Motorvliegclubs vzw
   2. Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby’s vzw 
    • Hondenfederatie Vrienden onder Eén vzw
    • Sportvisserij Vlaanderen vzw
   3. Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw 
    • Petanque Federatie Vlaanderen vzw
    • Vlaamse Snookerfederatie vzw
   4. Vlaamse Traditionele Sporten vzw 
    • Sportiv vzw

 • De basisopdrachten van de OSVs
  • Een Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding heeft volgende opdrachten voor al haar vrijetijdsbeoefenaars van de aangesloten verenigingen: 

   • informatie over de cluster in kwestie verzamelen en verspreiden, en kwalitatieve dienst- en adviesverlening aanbieden; 
   • de sportieve vrijetijdsbesteding van de cluster in kwestie promoten; 
   • fungeren als centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verenigingen, de sportieve vrijetijdsbeoefenaars die ze vertegenwoordigt, en de Vlaamse overheid. 

   Daarnaast moet de organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding op zelfstandige wijze de financiën beheren en een eigen onafhankelijk beleid voeren. 

 • Subsidiemechanisme OSVs
  • Een erkende en gesubsidieerde Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding ontvangt een algemene werkingssubsidie van minstens 37.000 euro ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten.

   Afhankelijk van het aantal aangesloten sportieve vrijetijdsbeoefenaars, wordt de algemene werkingssubsidie verhoogd met: 

   • 25.000 euro, als de organisatie minder dan 2000 sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoordigt; 
   • 37.000 euro, als de organisatie 2000 tot en met 4999 sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoordigt; 
   • 62.000 euro, als de organisatie 5000 tot en met 9999 sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoordigt; 
   • 75.000 euro, als de organisatie 10.000 tot en met 14.999 sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoordigt; 
   • 87.000 euro, als de organisatie 15.000 of meer sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoordigt. 

   Voor de uitvoering van de beleidsfocus kansengroepen of de beleidsfocus innovatie kunnen ze een aanvullende subsidie krijgen. 

 • Lijst sportfederaties

  Wil je weten welke Vlaamse sportfederaties in 2024 gesubsidieerd zijn? Deze lijst zet ze voor je op een rijtje. In de laatste kolom zie je of het een:

  • gesubsidieerde sportfederatie is (USF, MSF)
  • OSV is (OSV)
  • niet-gesubsidieerde erkende sportfederatie is (ERK).

  Meer weten?